Dansk Data Arkiv

Indvandrerhistoriske databaser

Uddybende oplysninger om kildegrundlag og databasernes oplysninger kan fås på Furesø Museers hjemmeside

Arbejdsophold 1812 - 1924

Fremmedfødte personer, der har haft arbejdsophold i Frederiksborg amt, Københavns Amt (ikke København og Frederiksberg), Lolland, Falster og Møn. Databasen omfatter ca. 125.000 poster og bygger hovedsageligt på politimestrenes protokoller over udstedte opholdsbøger samt sognefogedernes tyendeprotokoller for årene 1875-1924. I Frederiksborg Amt er også kirkebøgernes til- og afgangslister 1812-1875 (i byerne 1812-1854) medtaget, men det gælder ikke de øvrige områder. Hvor tyendeprotokoller undtagelsesvis rækker længere tilbage end 1875, er disse medtaget.

Indfødsretstildeling 1776 - 1960

Personer, der har fået tildelt indfødsret. Databasen er landsdækkende og omfatter 50.317 poster. Basen bygger fra 1776-1849 på en protokol over Naturalisationspatenter og fra 1850-1940 på bemærkningerne til indfødsretlovforslagene. Opmærksomheden henledes på, at fra 1898 opnår kone og umyndige børn automatisk indfødsret, når manden får den tildelt. Det betyder, at gifte kvinder og børn ikke optræder i databasen, selv om de har opnået indfødsret. Enker, som selvstændigt har søgt og fået indfødsret skal normalt søges under deres giftenavn. Endvidere skal man være opmærksom på, at der efter 1914 optræder personer i basen, som ikke har opnået indfødsret, fordi de ikke har opfyldt betingelsen om - inden for et år - at godtgøre, at de er løst fra deres tidligere statsborgerskab.
Når der som resultat af en søgning til slut står: Lov af xx xx xxxx løbenr./pag. xxx Tillæg x betyder det, at vedkommende har fået tildelt indfødsret med den pågældende lov under det pågældende løbenummer (før 1850 noteret på den pågældende pagina). Tillæg (A, B) betyder, at oplysningerne skal findes i Rigsdagstidende i henholdsvis Tillæg A og Tillæg B.
Løbenumrene kan dog afvige lidt fra det endelige lovforslag - især op i 1930-40'erne, fordi de løbenumre, der - efter 1915 - er anvendt i databasen, er dem, de pågældende personer er opført under i tillæggene og ikke dem, de er opført under i det endelige lovforslag.

Udviste 1875 - 1919

Personer, der er udvist fra Danmark 1875-1919. Tabellen omfatter 31.000 poster, men en del perosoner er udvist flere gange. Basen bygger på politiets interne meddelelsesblad Politiefterretninger. De fleste udvisninger er sket efter Fremmedloven enten Uden Tilhold (i København noteret som Hjemsendt) eller Med Tilhold, dvs. henholdsvis med og uden påbud om ikke at vende tilbage til landet. Nogle er udvist efter overtrædelse af straffeloven