Dansk Data Arkiv

Hof- og statskalender 1872 - dannebrogsmænd

Dannebrogsmænd der ikke ere Riddere af Elephantordenen eller benaadede med høiere Grader af Dannebrogordenen.
(Aabent Brev 28 juni 1808. Anordning 28 Jan. 1809. Aabent Brev 28 Jan. 1812)
(Af de ved de resp. Dannebrogsmænds Navne anførte tal, angiver det første Aarstallet, det andet datum og det tredje Maaneden for Udnævnelsen til Dannebrogsmand.
Ere Flere udnævnte under samme Dato anføres disse Talangivelser kun ved den først Nævnte. Ved de Dannebrogsmænd, der tillige ere Riddere af Elephantordenen eller have høiere Grader af Dannebrogordenen er Datoen for deres Udnævnelse til Dannebrogsmand angivet paa det Sted, hvor de første Gang nævnes på Ridderlisten
De Dannebrogsmænd, der maatte ønske at erholde deres Livsstilling anført ved deres Navne i Statshaandbogen, anmodes om at indsende fornøden Oplysning til Statshaandbogens Redaction.)
For at søge efter personer skal du anvende de søgemuligheder, din browser tilbyder

Spalte År Dato Måned Navn Anden orden Titel, beskæftigelse Titel i parentes
95 1809 28 1 Hans Chr. Axelsen      
        Jørgen J. Flørenæs      
        Michael Jensen Bredahl      
        Andreas Andreassen      
        Niels Petersen Bjerring      
        Niels Andersen      
    28 6 Christopher Madsen Stabek      
        Jeppe Pedersen Tverstedt      
        Erik Andersen      
        Asmus Schjødt      
        Claus Dancker      
        Joh. Nicolai Friedrich Kreutz      
        Johan Herman      
        Mathias Bruun      
  1810 4 2 Valentin Schrøder      
  1811 28 1 Henrik Jensen   Skipper  
        Knud Ellingsen   Skipper  
        Ole Albrechtsen Rævesand   Skipper  
        Niels Peter Gunnersen   Skipper  
        Lars Nielsen Leibølle   Huusfæster  
        Anders Christophersen      
  1812 28 1 Peder Jacobus Fasmer      
        Jeppe Johnsen      
        Frederik Frederiksen Blok      
  1813 28 1 Hans Larsen   Skipper  
        Johan Chr. Thomsen   Skipper  
        Tønnes Torkildsen      
        Sivert Jørgensen      
        Elias Pedersen Kolderup      
        Sivert Tønnesen      
        Rasmus Haldorsen      
        Magnus Nielsen Holm      
        Frederik Kyster      
    23 5 Ole Jensen   Skipper  
    16 10 Hans Schnoor   Arbeidsmand  
  1814 23 2 Hans Nielsen (Seers)      
        Jørgen Hansen Berg      
        Hans Feddersen   Dagleier  
        Johan Jacob Thomsen      
        Carl Theodor Busse      
        Hemming Erichsen      
        Lars Pedersen      
        Peter Fischer      
    12 4 Johan Schnaudt      
    18 5 Hans Henrik Bihl      
        Johan Nicolaus Sahling      
    24 6 Claus Hinrich Hansen      
        Hans Hagemann      
        Johan Jochim Nicolai Siewers  (F.H.M)    
        Kay Købke      
        Daniel Ramm      
        Hans Friedrich Kreutzfeldt      
96 1814 24 6 Henning Martens   Huusmand  
        Hans Joachim Høhling  (F.H.M)    
    24 8 Marcus Joh. Henrich Lampe      
  1815 31 7 Sivert Lau      
        Hargen Jæhde      
        Johan Henrik Flægel      
        Hans Jacob Heldt      
    6 8 Hans Henrik Willrodt      
        Johan Hinrich Løbcker      
        Henrik Thun      
  1824 23 10 Marcus Henrich Fleischer      
  1826 28 4 Jacob Uebersax   Skipper  
    25 5 Ditlef Møhring      
    3 6 Johan Lorenz Olsen   Pr.-Lieut.  
  1828 9 2 Lars Niels Møller   Skibbygger  
    1 11 John Newton    på St Thomas  
        Jacob Egidius Leerbech   Kammerassessor, Graver ved Frue Kirke i Kjøbenhavn (IX.2)
        Henrik v. d. Lieth      
        Lars Christophersen Boltinge      
  1829 1 8 Henrik Anton Schumann      
        Heinrich Diedrich Bünger      
        Christian Carstensen      
        Peter Diderich Schnipp      
        Hans Ditl. Hauschild   Bondefoged  
  1830 24 2 Henning Andersen Schousboe   Musikalsk Instrumentmager  
  1831 13 1 Frederik Christian Vogel      
        Peter Math. Koustrup   Skibbygger  
  1832 5 2 Mathias Olsen   Krigsr. (VII.4.)
    2 3 Johan Christian Henrik Scheer   Krigsraad (VII.4.)
    18 7 Leonhard Lorentzen  (F.H.M)    
  1833 16 9 Jens Engelbret Iversen Heden      
  1834 3 6 Christ. Conrad Unmack   Værftsmester ved Kronborg Geværfabrik  
    12 6 Johan Heinrich Streibig   Graver ved Assistentskirkegaarden  
    9 7 Christ. Jacob Gottlieb Prehn   Overkrigscommiss., Lærer ved Sorø Opdragelsesanstalt og Skole  
    21 10 Joseph Daniel      
    12 11 Carl Christian Emil Mylius   Krigsr., Gymnastikinspecteur (VII.4.)
97 1835 4 1 Claus Johansen  (FHM)    
        Joh. Christ. Heinr. Jackel      
    27 1 Joh. Peter Borch   Skomagerm.  
    3 2 Jørgen Thorøe Larsen Dyrhauge  (S.V.3.) Krigsraad, Opsynsmand ved Posttransporten paa Store Belt  
    24 3 R. Hansen Millinge   Kgl. Lakai  
    30 9 Emanuel Hattinge   Krigsraad, Graver ved Assistentskirkegaarden  
    12 12 Peter Heinrich Jaacks   Møller  
    27 12 Christian Samuel Koch      
  1836 6 1 Peder Jensen   Gaardmand i Haagendrup, Lægdsmand  
    13 7 Christian Jørgensen Gerhardt   Krigssecretair, Toldassistent i Khvn  
    14 9 Henrik Malm      
    28 10 Daniel Meyer   Cand. Theol., Klokker v. Trinitatis Kirke i Kjøbenh.  
        Andr. Pedersen   Skolelærer i Skuldeløv  
        Hans Nielsen Cronberg   Skolelærer i Gjelsted  
        Daniel Peters      
        Hans Jac. Mannings      
        Joh. Nicol. Friedr. Gøttke   Bøssem.  
        Andr. Michelsen Ingstrup  (FHM) fhv. Toldassistent  
        Carl Frederich Bade      
        Adolph Henr. Ludv. Leonh. Lüders      
        Carl Friedrich August Pöckel   Politibetjent i Randers  
        Jacob Christian Bendsen      
    13 11 Johan Hartnach      
  1837 25 1 Lars Hansen   Kammerassessor, Dyrlæge i Hirschholm (IX.2.)
        Jens Christian Frederik Fischer      
        Carl Peter Martens   Toldcontrolleur i Kjøbenhavn  
    31 1 Bend. Anders. Midskov   Graver ved Vor Frue Kirke i Odense  
    19 2 Johan Moritz  Schilling      
        Mattes Christian Møller   Toldassistent i Aarhus  
    8 4 J. P. Rasmussen   Skipper  
    18 7 Lars Gravgaard   Sognefoged i Lyng  
    26 9 Peder Olsen   Sognefoged i Idestrup  
    17 10 Michal Brixen      
    9 12 Diedrich Hans Christian Bahr   Skolelærer i Wrohe  
  1838 16 2 Claus Christopher Kinn      
    8 5 Jørgen Mortensen   Skolelærer og Kirkesanger i Vesteraaby  
    25 7 Jac. Chr. Ragell  (F.H.M)    
98 1838 7 8 Joh. Ernst Friedrich Uhrbrock      
    27 9 Christian Frederiksen Kregome      
  1839 8 1 Johan Diderik Størup      
        Niels Lovdall      
    30 1 Christian Frederik Martens      
    8 7 Carl Friedrichsen   Lieutenant  
    28 9 Rasmus Jensen   Skolelærer og Kirkesanger i Haurum Sogn  
  1840 28 6 Mads Christensen   fhv. Skolelærer  
        Hans Jensen   Skolel. I Thise  
        Christian Georg Jacobi Mentz   Landvæsenscommissair, Eier af Gilleleie Kro (VII.2)
        Johannes Sørensen      
        Johan Christoph Heinrich Neumann      
        Niels Staal Jessen   Krigsraad (VII.4.)
        Henrik Jørgensen   Undergraver ved Garnisonskirken i Kjøbenhavn  
        Hans Jørgensen   Overpolitibetjent i Kjøbenhavn  
        Hinrich Jacobsen   Postconducteur  
        Jens Jensen Ørvad   Toldassistent i Nakskov  
        Enoch Sophus Aagaard   Kammerraad, Contoirchef ved Østifternes Creditforening (VII.2.)
        Carl Chr. Lebrecht   fhv. Toldassist.  
        Ferdinand Fratz      
        Niels Knuds. Rue   Indsidder i Farstrup  
        Heinrich Reimers      
        Herman Schulze      
        Poul Heegaard   Landvæsenscommissair i Slangerup  
    11 9 Johan Heinrich Kähler      
  1841 10 6 Peter Schmidt   Landmaaler, Institutbestyrer på Bøgildgaard  
        Nicolai Jensen   Klokker ved St. Knuds Kirke i Odense  
        Lars Hansen   Skolelærer i Husby  
        Frederik Ludvig Strøm      
        Anders Christophersen Laage      
        Hans Peter Uggerløse   Skolelærer og Kirkesanger i Voldby  
        Johannes Mentzler   Lieutn., Toldassistent i Kjøbenhavn  
        Georg Ulr. Joach. Gimpel  (FHM)    
        Peter Larsen Schmidt   Kammerraad (VII.2)
    7 8 Thomas Jepsen Sødring   Grosserer og Skibsrheder i Kjøbenhavn  
  1842 31 8 Johan Jacob Cornils  (F.M.) Diggreve (VI.2.)
    22 9 Andreas Christ. Sanderhoff      
  1843 23 3 Jens Davidsen   Kammerassessor, Amtsfuldmægtig paa Færøerne (IX.2.)
    5 7 Henrik Rudolph Steinmeyer   Kirkesanger og Skolelærer i Langskov  
    2 9 R. Hermannsen   Skolelærer i Flensborg  
    18 9 Jens Peter Olsen   Krigsraad, Depotforv. Ved Gen.-Stab (VII.4.)
99 1843 18 9 Peter Clausen Tranekjær   Pens. Overvagtmester  
        Johan Frederik Schmidt      
        Niels Christensen   Capitain, Postmester i Skive  
    25 10 Michael Nielsen Rander   Bogholder ved Dragørs Lodseri  
  1844 1 4 Carl Frederik Wilckens   Custode ved Thorvaldsens Museum  
    6 11 Joh. Fritz Kjempff   Muurmester  
    26 12 Anders Haugsted   Cancellir., Kæmner i Odense (VII.1)
  1845 28 6 Hans Vilhelm Lind   Krigsraad (VII.4.)
        Rasmus Peter Møller      
        Cornelius Ansteen Grunth  (F.M.) Krigsassessor (IX.4)
        Nis Christian Raben   fh. Lærer  
        Jens Frederik Schøn   Oeconom  
        Joachim Hinrich Meins   Boelsmand  
        Idvard Jourdan      
        J. G. Chr. Bathling      
        Carl Christian August Licht   Capt. Fung. Fyrinspecteur paa Kronborg  
        Hans Poulsen Møller   Maskinmester ved Artilleriet  
        Heinrich Tronier   Overgraver ved Garnisonskirken i Kjøbenhavn  
        Wilhelm Peters   Premierlieut.  
        A. Heinr. Chr. Schlichting      
        Pet. Hans. Christensen      
        Anders Rasmussen Grisehuus      
        Carl Heinrich Gille      
        Johan Adam Walter   Toldcontrolleur i Kjøbenhavn  
        Jens Lauritz Birck   Capitain, Toldcontrolleur i Karrebæksminde, Næstved Tolddistrict  
    15 9 Rasmus Mortensen  (F.H.M.) Politibetjent  
    6 10 Carl Frederik August Melau   Skolelærer i Roholte  
  1846 28 2 Hans Macculhoff   Opsynsmand  
    25 3 Georg Lorentz Lorentzen   Pr.-Lieut., Rodemester i Kbhvn.  
        Oluf Bernt Schjeltved   Krigsassessor, Forgylder i Kjøbenhavn  
    18 9 And. Ulrich Hieronymus Rørup      
        Ole Nielsen Wium      
        Pet. Emil Becker   Kammerassessor, Bogholder ved Kjøge Sparekasse (IX.2.)
        Rm. Christensen   Kirkesanger og Lærer ved Borgerskolen i Viborg  
        Johan Georg Juncker   Lieutenant  
        Hans Nicolai Schmidt      
        Ole Christian Kirk   Selveiergaardm. i Ulvborg, Ringkjøbing Amt  
        Frederik Wilhelm Hendrichsen   Capitain, Bogholder ved Artilleriet  
        Joh. Anton Døring      
        Hans Georg Marcus Gerick      
        Hans Maack      
        P. G. Fred. Launy      
100 1846 18 9 Johan Christopher Spangenberg   Ritmester  
        Christian Frederik Vilhelm Leopold Wendelboe Hersom   Capitain  
        Frederik Martin Fuchs      
        Christian Hansen Refling   Krigsassessor (IX.4.)
        Ole Petersen   Toldassist. i Roeskilde  
        Vilhelm Holtz      
        Joh. Henr. Fred. Daniel      
        Joh. Fred. Vilh. Schrøder      
        Paul Heinrich Springer      
        Ditlev Blumenberg      
        Jacob Heinrich Iversen      
        Hans Desau      
        Frederik Vilhelm Holm   Capitain  
        Fr. Laur. Carl Ellewsen      
        Chr. Fr. Bendixen      
        Christ. Michaelsen Høy   Graver ved Holmens Kirkegaard  
    10 10 Hans Petersen   Skolelærer i Horslunde  
  1847 5 2 Chr. Fred. Wilh. Segnitz   Gaardm.  
    7 6 L. Jørgensen   Gaardmand  
        Ludvig Jacob Arendtsen      
        Jacob Petersen Schiøtt   Kirkesanger og Skolelærer i Kjerte  
        Hans Peter Mumme   Cantor ved St. Knuds Kirke i Odense  
        Johann Peter Schleth   Bondefoged  
        Claus Sohrbeck      
        Johann Callsen      
        A. Madsen Trappehuus      
        Frederik Ludvig Lindsted   Capitain  
        Hans Peter Frederik Sørensen   Krigsassessor, Toldassistent i Kjøbenhavn (IX.4)
        Jens Ludvig Jørgensen      
        Peter Nielsen Tipperup   Sec.-Lieutn.  
        Johan Frederik Meier   Krigsassessor, Gymnastiklærer ved Herlufsholms Skole og Opdragelsesanstalt (IX.4.)
        J. H. Hartenberg      
        Johan Andreas Bosse      
        Hans Jensen Ryslinge      
        Anderas Christian Raabye   Capitain, Toldoppebørselscontrolleur i Rønne  
        Vilhelm Hagen   Premierlieutenant  
    20 9 Niels Lund   Skibbyger-Formand  
    27 11 Niels Chr. Hansen      
    30 12 Anders Christensen Waabmand   Sognefoged i Gjøttrup  
  1848 22 1 Jens Hoff   Krigsraad  
    6 3 Anders Petersen      
    8 4 Carl. Ludvig Noll      
    13 9 Wolf Christopher Møller Oppenhagen   Ritmester  
        Hans Jørgen v. Haderup   Prem.-Lieut. af Rytteriet  
        Anders Pet. Haarby      
        Jens Petersen Skambye      
        Joh. Mart. Welsch   Capitain  
        S. Sørensen Ellerup      
        Jens Hansen Nykjærhuus      
        Lars Larsen Overholluf      
        Elias Vilh. Aalberg   Inspectionsbetjent ved Kjøbenhavns Politi  
        Christian Viggo Andersen   Toldassistet i Kallundborg  
101 1848 13 9 Carl Madsen      
        Mort. Hansen Store-Lindet   Arbeidsmand i Holsted ved Nakskov  
        Erik Thomsen Hatting      
        Rasmus Mogensen Haar   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Christen Jørgensen Gudbjerg   Jernbanedrager i Ringsted  
        Mads Petersen Høiriis      
        Pet. Jørgens. Holseskovhuus      
        Ole Hansen (Frølunde)   Huusmand i Flakkebjerg  
        Joh. Henr. Preuss      
        Johan Traugott Graeser   Toldassistent i Randers  
        Johan Henrik Krantz      
        Hans Thomas Theodor Schoug   Krigsassessor, Stationsforstander ved Roeskilde Jernbanestation (IX.4.)
        Hans Nielsen Steenstrup      
        Anders Laursen Espelund      
        Hs Rasmussen Spøtterup      
        Martin Sørensen Nærum      
        Jens Larsen Jydstrup   Huusmand i Valsømagle, Sorø Amt  
        Hans Nielsen Ravnemosehuus   Huusfæster i Skjellerup pr. Nyborg  
        N. Chr. Christensen Fjerritslev   Huusfæster paa Aagaardshede, Thisted Amt  
        J. H. Jørgens. Bregnemose      
        Anders Jensen Egebjerg      
        Niels Nicolai Serup   Portner ved Munderingsdepotet i Kjøbenhavn  
        Peter Cornelius Birch   const. Toldcontrolleur paa St. Croix  
        Laust Chr. Jens. Lundgaardshuus      
        Søren Laursen Bønnerup      
        Hans Jacobsen Heininge      
        Anders Rasmussen Lille Rødløse      
        Lars Jensen Strandby      
        Jens Petersen Calløe      
        Niels Hansen Sørup      
        Christian Frederik Heidner   Skriver ved Orlogsværftet  
        Carl Albert Dines Dreyer   Sec.-Lieut., Revisor ved det jydsk-fyenske Jernbanedirectorat  
        Peter Chr. Sørensen Eskildmark      
        Js Niels. Tammestrup      
        Vilh. Ludvig Olsen      
        Carl Westerberg      
        Jacob Hansen Kloppenborg  (F.H.M.) Sec.-Lieut.  
        Christen Larsen Riisager      
        Daniel Christian Rossow      
        Niels Nielsen      
        Niels Olsen Eskildstrup      
        Fritz Chr. Christensen Strandhuus      
        Joh. Godtfred Christiansen Harrestedmarkhuus      
        Rasmus Jensen      
        Peder Pedersen Hanebekshuus      
        Lars Hansen Jesore Skovhuus      
        Ludv. Frederik Quellmann Grosz-Gladebruck      
        Peter Jensen Skaarup      
        Carl Vilh. Pedersen Ladegaardsmark      
        H. Larsen Kirkendruphuus      
        Niels Hansen Søby      
        Knud Jensen Bellinge      
        Constantin Brun   til Borupgaard  
102 1848 13 9 Frederik Carl Gutfeld Busck   Jægermester  
        Jørgen Hansen   Postbud i Kjøbenhavn  
        Niels Jensen   Skovf. ved Stendalshuus paa 3die Kronborgske Distr.  
        Theodor Bagge      
        Julius Müller   const. Toldassistent ved Landtoldgrændsen  
        Andr. Peter Wittendorff  (S.Sv.M.) Stabssergent af den Kgl. Livgarde  
        Anders Jørgensen Karleby   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Søren Peter Jensen Slaae      
        Peter Erik Petersen      
        Fred. Vilh. Schlichter   Politibetjent i Nykjøbing paa Falster  
        Mich. Ric. Ols. Buddinge      
        Ole Jørgensen Hvidovre      
        Johan Ludvig Jensen Kongshvile      
        Jens Christensen Ledøie   Huusmand i Brøndbyøster  
        Peter Frederik Nielsen      
        Niels Larsen Usserød      
        Lars Christensen Lillekarleby      
        Hans Olsen Allume   Landmand ved Helsingør  
        Lars Jacobsen Eriksen Uglerup      
        Hans Rasmussen Trippendahl   Høker i Kjøbenhavn  
        And. Ditlefs. Rye      
        Johan Vilhelm Admirallie   Prem.-Lieut., Toldassisten i Kjøbenhavn  
        Hans Olsen Bagsværd      
        Lars Hansen Frederikslund      
        Harald Julius Atterup   Toldassisten i Helsingør  
        P. Sørensen Vexø      
        Lars Olsen Bassingerød      
        F. W. Kibinck Rugsted      
        Hans Jensen Borsholm      
        Ludvig Rasmus Gottl. Ratzenburg   Prem.-Lieutn., Toldassistent i Kbhvn  
        Jens Ovesen Særsløv      
        Johan Peter Groth   Secondlieutenant  
        Gust. Ad. Selmer      
        Ns Emmichsen Sørninge   Indsidder  
        Niels Ols. Smakkerup   Fæstehuusmand i Smakkerup, Holbæk Amt  
        Ls Sørensen Hjarup      
        Jens Olsen Sibberup      
        Mylius Ulrik Atterup   Stabssergent af Fodfolket  
        Jens Nielsen Trønninge      
        Niels Sørensen Græsted   Huusmand i Græsted  
        Hans Hansen Tudse      
        Peter Johansen Skamstrup      
        Niels Peter Rasmussen   Postbud i Kjøbenhavn  
        Niels Peter Rasmussen Viemose      
        Peter Petersen Skottemarke      
        Vilhelm Broen   Garver i Rønne  
        Anders Nielsen Alsløv   Huusmand i Tokkerup  
        Rasmus Jørgensen Lou      
        Christen Mortensen (Sløse)   Indsidder i Gunsemagle paa Falster  
        Niels Iversen Taars      
        Niels Nielsen Moseby      
        Lars Johansen Tranekjær   Skomager i Kjøbenhavn  
        Peder Knudsen Astruphuus      
103 1848 13 9 Js Rasmussen (Kirke-Søby)   Oversergent af Fodfolket  
        Niels Johansen Horne      
        Jens Peter Severin Stephanus v. Clausen   Capitain af Fodfolket  
        Henrik Hagh   Bogtrykker i Flensb.  
        August Frederik Christian Ussing   Provst for Nørhald, Gjerlev og Onsild Herreder, Sognepr. til Mariager  
        Mads Silladsen Nørre-Bilstrup      
        Fred. Ferd. Krigsmann   Prem.-lieutn., Toldassistent i Aarhus  
        Jørgn Anders. Vester-Gjesten   Huusmand i Agtrup, N. Thyrstrup H.  
        Christen Pedersen Nim   Indsidder i Starup, Veile Amt  
        Mads Christ. Hansen      
        Henrik Christensen Nebelmark      
        P. Christophersen Vilslef      
        Jørgen Sørensen Tholstrup      
        Jens Hansen Ølholm      
        Ped. Rasmuss. Torrild      
        Jens Sørensen Ørnstrupmark      
        Laurs Christiansen Rørth   Dagleier i Ørting Mose, Aarhus Amt  
        Jens Emanuelsen Tønning   Boelsmand i Træden  
        Knud Jørgensen Kalhauge   Overbetjent ved Horsens Tugthus  
        P. S. Maarup      
        J. J. Fiand      
        Carl Frederik Theodor v. Zeilau   Capitain af Fodfolket  
        Jens Christensen Neder-Ravnkilde      
        Peter Pedersen Tøving   Arbeidsmand i Tøving paa Morsø  
        Fred. Christian Nielsen   Toldcontrolleur i Holbæk  
        Anders Jensen Norup      
        August Frederik Felgentreff   Musiklærer i Kjøbenhavn  
        Simon Andersen Odbye      
        And. Nielsen Førbye      
        Jens Petersen Brokholm      
        Hans Frederik Schmidt      
        Peter F. Koch   Ølbrygger i Svendb.  
        Asmus Georg Johansen      
        Sv. Christiansen Kollund      
        Carl Christian Sandager   Arbeidsmand i Agerskov Sogn, Haderslev Amt  
        Sim. Hansen Borgen Uldahl      
        Thyge Mortensen Friiis   Arbeidsmand i Udstrupmark, Vedsted Sogn  
        Lars Nielsen Gandløse      
        And. Chr. Andersen      
        Frederik Sigfried Ditlefsen (Mandemark)   Pakhuusforvalter i Kjøbenh.  
        Broder Carstensen      
        Christopher Nielsen Bondegaard   Leiehuusmand i Varming, Ribe Amt  
        Vilh. Chr. Silkeborg   Stabssergent af Fodfolket  
        Frederik Julius de Lemos   Sygehuusoconom i Aalborg  
        Joh. Fred. Frantz Lauterborgn      
        Christian Thorsen      
        P. Nielsen Aistrup      
        S. Peter Krogensgaard      
        Christ. Christensen Sønder-Bindslev      
        Otto Larsen Gingsholm   Eier af Ulvgraven i Dronninglund Sogn  
104 1848 13 9 Peder Jensen Fristrup      
        Ernst Christopher Arel v. Voss   Capitain af Fodfolket  
        Chris. Larsen Sløvborg      
        Joh. Vedsted Farstrup   Huusmand i Gudum, Aalborg Amt  
        Niels Madsen Sønder-Harritslev      
        Jens Nielsen Løgtvedsholt   Huusmand paa Lem Hede, Hellevad Sogn  
        C. Sørensen Snevrenørhede      
        Søren Christensen Seilflod      
        Chris. Andersen Hvorvarp      
        Jens Hansen Krag   Politibetjent i Randers  
        Th. Heinr. Joach. Paulsen      
        Ulrich Carsten Bauer      
        Hans Peter Lausen      
        Berthel Vind   Dagleier i Stubbum  
        Jørgen Jørgensen      
        Joh. Frederik Paulsen      
        Christian Hansen      
        Peter Thodsen      
        Mads Asmussen Madsen      
        Gerhard Bøiesen      
        Nis Hansen      
        Hans Christ. Sørensen      
        Mads Nielsen      
        Frederik Ferdinand Georg Conrad v. Hallas   Capitain, Inspecteur ved Fattigvæsenet i Svendborg  
        Th. Heinr. Valentin Ichtershausen   Krigsraad, Postmester i Fredericia  
        Heinr. Vilh. Erichsen      
        Peter Henrik Bech   Sognepræst til Lem og Ølstrup (VII.3.)
        Claus Didrik Molzen      
        Rasmus Chr. Haagensen   Indsidder paa Vejlby Mark ved Fredericia  
        Nicolaus Heldt      
        Eduard Julius Leopold Wohnsen   Pr.-Lieutn., Skoleinspecteur i Kbhvn  
        Peter Christiansen   Baadfører i Horsens  
        Thomas Hansen      
        Carsten Lafrentz   Arbeidsmand i Kbh  
        Frederik Christian Petersen   Høker i Fredericia  
        Mathias Bastiansen      
        M. Rasmussen Jordløse      
        Jørgen Simonsen Ildved      
        Joh. Andersen Thymann   Aftægstmand i Tvildhoe, Ribe Amt  
        Hans Bollertsen   Skomager i Kbhvn  
        Heinrich Voss  (R.St. A. 5.) Stabsserg.  
        Peter Jensen Hammerum   Gjæstgiver i Veile  
        Niels Chr. Jensen Glæde   Huusmand paa Kærup Hede  
        Ole Jensen Sundbye      
        Niels Johan Høyrup   Uhrmager i Kjøbenhavn  
        Jon. Ed. Røring Praém   Toldassistent i Helsingør  
        Fritz Brock Hansen   Prem.-Lieut.  
        Peter Christian Christens. Thygstrup   Smed i Refs, Thisted Amt  
        Andreas Joachim Nielsen   Secondlieutenant  
        Joh. Joachim Müller   Prem.-Lieut., Toldassistent i Helsingør  
        Hans Larsen      
        Meyer Henriksen Rødbye      
105 1848 13 9 Hans Holst      
        Niels Mathiasen Faurboe      
        R. Nielsen Aaderup   Politibetjent  
        Hans Christensen Vedbye      
        Jens Pedersen Arløse      
        Jens Christ. Nielsen Randers   Leietjener i Kjøbenhavn  
        Jørgen Rasmus Næsbye      
        Niels Svendsen Braadde      
        Hans Andr. Claus Bertolatus      
        Peder Larsen Ballerup      
        Jens Rasmussen Pedersborg      
        Niels Hansen Meerløse      
        Christen Jensen Løve      
        Niels Jeppesen   Tømmermand i Diernisse ved Faaborg  
        And. Chris. Andersen   Sec.-Lieutn.  
        Jens Hansen Hundsløv      
        Hans Jørgensen Libertshave   Huusfæster paa Andebølle Mark ved Odense  
        Jens Nielsen (Ladegaardsmark)   Huusmand i Ladegaardsmark ved Assens  
        M. Marquartsen      
        Hans Hansen      
        Johannes Andersen      
        Søren Sørensen Fjeldsted      
        Jens Chr. Knudsen Vindinge      
        Christ. Graae Eriksen      
        Jørgen Christensen      
        Niels Rasmussen Aastrup      
        Hans Hansen      
        N. Henningsen Ulkenborghuus      
        Rasmus Rasmussen Skaarup      
        Knud Nielsen Eilbye   Dagleier i Bogense  
        P. Madsen Andersen      
        Christen Andersen Jacobsen      
        Mads Holm      
        Lorentz Callesen      
        Peter Carstensen Jørgensen      
        Carl Eppers      
        Rudolph Heinrich Peter Munck      
        Julius Deichmann      
        Jørgen Iversen      
        Hans Christian Andersen   Møller i Lysabel Sogn  
        Peter Hansen   Degn i Igen Sogn  
        Peter Ferdinand Christensen      
        Peter Diderik Ferdinand Vindinge      
        Christen Jensen Skovgaard   Huusmand i Rygaardsstrand, Randers Amt  
        Emil Valdemar Darre   Pr.-Lieutn., Toldassistent i Kjøbenhavn  
        Moritz Carl Johannsen      
        Jens Larsen Marker      
        Glemedius Guldbrandsen   Sec.-Lieutn.  
        Pet. Hans. Andkjær   Gaardsk. I Vejle  
        Peder Frederiksen      
        Hans Nielsen Karleboe      
        Søren Olsen Tidsvilde      
        Jørgen Nielsen Petersgaard      
        Niels Niels. Krageskovhuus   Indsidder i i Nordrup Hestehave, Sorø Amt  
        C. Larsen Vesternordlunde      
        Jens Hansen Hyllested      
        Thom. Chr. Peters. Bunken   Huusmand paa Sønder-Ravnsholtehede, Skæve S.  
        J. Peter Nielsen Hørning      
        Johan Detlef Jacob Stuhr   Værtshuusholder i Kjøbenhavn  
        Andreas Christian Jensen      
106 1848 13 9 Thomas Andersen Udby      
        Niels Johansen      
        Christen Olesen Pensmark      
        Hans Peter Christensen Sattrup      
        Georg Vilhelm Tyrolf   Toldassistent i Ærøeskjøbing  
        Rasmus Andersen Skovhuus   Arbeidsmand paa Feiø  
        Claus Hansen Blands   Huusmand i Koholte ved Bandholm  
        Jacob Hansen Stensby      
        Lars Lauritz Jørgensen Hillested      
        Anders Nielsen Grunstrup      
        Steffen Bertelsen Pøtsø   Træskomand i Gammelstrup  
        Jens Pedersen Veng      
        Ole Jacobsen Christrup      
        Anders Petersen Allelev      
        Jens Eriksen Snærrild      
        Hans Petersen Kock      
        Eduard Aug. Jul. Kahl      
        Jens Laussen   Indsidder i Orøsund  
        Bendix Theodor Kruse      
        Gregers Friis      
        Andreas Grau      
        A. Chr. Klæstruplund      
        Michael Petersen   Premierlieut.  
        Mathias Christiansen      
        Jens Kragballe      
        Chr. Vilh. Bergmann      
        Peters Jürgens   Postconducteur i Aalborg  
        Bernhard Poulsen   Snedkermester i Odense  
        Niels Andersen Lauen      
        Heinrich Carl Christ. Bayer   Politirytter i Kaltenkirchen, Segeberg Amt  
        Laurs Madsen Bramstrup      
        Peter Sophus Deodatus Brix   Auditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Frederiksund etc.  
        Hans Chr. Nielsen Munkeboe      
        And. Larsen Trollesøhuus      
        Christian Andresen      
        Jac. Ad. Lund   Malermester i Flensb.  
        Ludvig Rasch      
        Peter Lieberoth   Snedkersvend i Svendborg  
        Jørgen Christensen Skau      
        Paul Jacobsen Henriksen   Snedkermester i Middelfart  
        Jens Andersen Hasle      
        Jens Rasmussen   Huusmand i Gislinge, Holbæk Amt  
        Hans Hansen Ørsløvvester      
        Hans Christensen Banthore      
        Niels Jørgensen   Politibetjent i Næstved  
        Hans Madsen Ferslev      
        Joh. Niels. Isterrød   Høker i Assens  
        Carl Rivers   Assistent under Invalideforsørgelsen  
    14 9 Christen Pedersen Nim   Selveier i Skovby paa Als  
        Jørg. Clausen   Havnefoged i Sønderb.  
        Engelbreth Arentzen   Lodsoldermand ved Kallundborg Lodseri  
        Hans Christ. Jørgensen      
        Carl Frederik Emil Lilie      
        Carl Vilhelm Rasmussen      
        Adolph Bernh. Truberg      
        Niels Hend. Bruun      
107 1848 14 9 Carl Heinr. Schrøder   Fyrmester ved Vestborg Fyr på Samsø  
        Jens Peter Jensen      
    19 9 Jac. Petersen   Holmens Skipp.  
    3 10 Peter Andreas Petersen   Const. Forvalter paa Christiansø  
        Niels Bjørn Bjørnsen      
    27 12 Asmus Jacobsen   Fhv. Lodsoldermand ved Flensborg Lodseri  
  1849 4 1 Jess Andr. Detlefsen   Skibscapitain i Sønderborg  
        Hans Maybüll   Skibscapitain  
        Jess Mathiessen   Skibscapitain  
        Jørgen Jørgensen   Hjulm. i Satrup  
    6 2 Thom. Andersen   Toldforvalter i Ebeltoft  
        Wolle Jess. Riis   Toldassist. i Skjelskør  
        Peter Chr. Lass      
    4 8 Emanuel Chr. Schrøder   Saddelmagermester  i St. Petersborg  
    9 9 Lauritz Skyum   Pladsmester ved den Kgl. Grønlandske Handel  
        Søren Jensen Taagehøi      
        Mads Agerholm Petersen Fredslevgaardsvang      
        Jacob Petersen Humtofte      
        Søren Hvilsted      
        Niels Frank Gram      
        Adolph Christ. Nielsen      
        Chr. Vilhelms. Alkestrup   Arrestforvarer i Stege  
        Fred. Johans. Sønder-Bindslev      
        Joseph Christian Fischer   Toldassistent i Kjøbenhavn  
        Niels Christian Urbanus Birchholm      
        Lars Jensen Svendstrup      
        T. Sørensen Aunsbergskov      
        C. Rasmussen Reimert      
        Peter Nielsen Terslev      
        Jensen      
        Lars Hansen Thorup      
        Madsen      
        Jørgen Petersen Haarbye      
        Jørgen Larsen Kastager      
        Jens Hansen Skafterup      
        Fritz Julius Nielsen   Fhv. Politibet.  
        Christian Martin Heirnich Schneider   Krigsassessor (IX.4.)
        Edlef Reimers      
        Christen Sørensen Weilbye      
        Jørgen Jørgensen Lund   Opsynsmand og Oeconom ved Svendborg Arbeidsanstal  
        Christen Jensen Thorup   Eier af Gaarden Annestrup  
        Mort. Jørgensen Karrebækshuus      
        Niels Hansen Oppelstrup   Gaardmand i Astrup, Aalborg Amt  
        Frederik Christians. Roholtshuus      
        Peter Johansen Sørup      
        Peter Terkelsen Vitten      
        Andr. Johansen Geværfabrik      
        Paul Hansen Gylling      
        Peter Andersen Teglladen      
        Peter Hansen Ølsted      
        Jens Jensen Løgtved      
        Johannes Poulsen Faustrup      
        Lars Madsen Svindinge   Huusfæster i Sentved, Svendeborg Amt  
        Christen Jensen Asmild      
108 1849 9 9 Niels Jacobsen Nyhuus      
        Lars Rasmussen Herstedøster      
        Jac. Kloppenborg      
        Math. Chri. Christiansen      
        P. Hansen Gaarder      
        P. Hansen Fetting      
        Peter And. Petersen Nørre-Lygum      
        Hans Rosenberg      
        Hans Nielsen Raagelund      
        Jacob Jørgensen Vesterborg      
        Lars Hansen Søemark      
        Hans P. Nielsen Sønderøxe      
        Søren Stausholm Simonsen Gjøttruprimme   Avlskarl i Aalborg  
        Hans Troelsen Lambek      
        Jacob Jensen Borup      
        Anders Larsen Sønderveien   Huusmand i Sneiberg, Ringkøbing Amt  
        Hatting      
        Hans Chr. Hansen (Østerhæsinge)   Klodsemager i Faaborg  
        L. Petersen Høisriis      
        H. Nielsen Kragshuus   Tømmersvend i Odense  
        Hans Rasmussen Rynkebye   Arbeidsmand paa Eiby Mark ved Odense  
        Mads Nielsen Naarupskov      
        Thomas Christian Nicolaus Iwersen   Landmaaler i Slesvig  
        Rasmus Hans Bree      
        Fred. Christ. Jensen   Huusmand i Orsø, Dronninglund Sogn  
        Mikkel Pedersen Flensted   Arbeidsmand i Laasby ved Skanderborg  
        Jørgen Larsen Skovbye      
        Adolph Jacobsen   Lieutenant, Toldassistent i Grenaa Toldsdistrict  
        Anders Mogensen   Gaardmand, Sognefoged i Englerup  
        Oscar Creutz   Sec.-Lieutn.  
        Gustav Pedersen Dronninggaard      
        Gustaf Envall   Svensk Capitain  
        Christen Henrik Seidelin Eggersløvmagle      
        Carl Fred. Pedersen Usserødhuse      
        Ole Andersen Skodsborg      
        Jens Hansen Tokkerup      
        Marcus Petersen Lyngby   Postbud i Kjøbenhavn  
        Jens Peter Petersen Hornbek      
        Anders Jørgensen Slagslunde      
        Jens Pedersen Vinderød      
        Lars Hansen Bidstrupgaard      
        Eskebjerg      
        Sjøgreen   Hotelvært i Malmø  
        Christian Berg Boldt   Pr.-Lieutn., Toldcontrolleur i Kjøbenhavn  
        Frederik Christian Lund   Kunstmaler i Kjøbenhavn  
        Hs Ols. Frederikshøi   Huusmand ved Kongsdal, Holbæk Amt  
        Rasm. Jens. Kildehuus   Huusmand i Hønsinge, Holbæk Amt  
        Peter Larsen (Bindstrup)   Arvefæstehuusmand i Asminderup  
        And. Frandsen (Nørre-Eskildstrup)   Husmand i Tølløse  
        Niels Hansen Klint      
        Peter Christ. Hansen (Høsterkjøb)   Skovløber i Ordrup Krat  
        Hans Jensen Svallerup      
109 1849 9 9 Anders Eilertsen Landerslev      
        Jørgen Hansen Enderup      
        Carl Frederik Atterup   Toldassistent i Aalborg  
        Lauritz Bartholomæus Diechmann   Krigsassessor, Landmaaler  
        Peter Sørensen Taarnbye   Værftsarbeidsmand ved Søetaten  
        Hans Hansen Lundbye      
        And. Rasmussen Karrebæk      
        Peter Olsen Døiringe   Arbeidsmand i Pedersborg, Sorø Amt  
        Carl Ferdinnand Dreier   Postconducteur  
        Lars Petersen Thurup   Arbeidsmand i Bregnemose, Odense Amt  
        Frantz Richard Hellstrøm      
        Christen Hansen Ørendrup      
        Magnus Berglund      
        Ingebrecht Norve Togstad      
        Otto Andersen Kildemarkhuus      
        And. Rasmussen Odense      
        Christen Hansen Pedersen Assens      
        Peder Andersen Skjoldemose      
        Lars Larsen Nørrebrobye      
        Rasm. Larsen Rødme      
        Hans Christ. Jensen      
        Vilh. Laurentz. Lund   Hattemagermester i Kjøbenhavn  
        Peter Vilh. Gredsted      
        Georg Ludvig Skjold      
        Andreas Jensen Østerbye      
        Christian Pedersen Olesen (Nørtarp)   Oversergent af Fodfolket  
        Svante Adolph Frederik Blomqvist   Sec.-Lieutn.  
        Christoffer Thygesen Lustrupdahl      
        Søren Nielsen St. Darum      
        Søren Mikkelsen Vester-Aast      
        Jacob Pedersen St. Anst      
        Adolph Julius Petersen      
        Jens Chr. Madsen      
        Lorentz Christian Petersen   Sec.-Lieutn.  
        Rasmus Christens. Neder-Vrigsted      
        Jens Thomasen Hvolbekmark      
        Niels Iversen Bleld      
        Søren Fred. Rasmssen Gjessing      
        Søren Sørensen Baastrup      
        Poul Frandsen Trasborg      
        Peder Poulsen Flensted      
        Niels Jørgen Jensen Skablund      
        Mads Petersen Vengeskov      
        Christopher Jørgensen Toftum      
        Søren Due Rasmussen Thorsted      
        Niels Chr. Traugott Kauffmann      
        Peter Christ. Andersen      
        Hans Rasmussen Søbye      
        Søren Sørensen Tørring   Huusm. paa Kneisted Mark, Randers Amt  
        Jens Jensen Præstegaardsmark      
        Ole Christensen Nørre-Hjortkjær      
        Lars Jensen Lille-Emtkjær      
        Jens Futtrup Olesen Nissumboel   Landbruger i Nissum  
        Søren Christensen Opperbye      
        Peter Frederik Lund   Premierlieutenant, Toldassistent i Kjøbenhavn  
        Niels Anthonisen Funderkirke      
        Ole Laursen Smollerup      
        Christ. Pedersen Knud      
        Jens Sørensen Mausing      
        Niets Jensen Østerbølle      
110 1849 9 9 Nils Chr. Willumsen Bruunsholmshuus      
        Niels Chr. Jensen Buskberg      
        Christen Rasmussen Bøgild      
        Thøger Nielsen Wiile   Arrestforvarer ved Wedellsborg Thing- og Arresth.  
        Jes Petersen Terp   Politibetjent  
        Peter Jessen Smidt      
        Peter Petersen      
        Hans Nielsen Ebbesen      
        Jacob Samuelsen      
        Hans Christ. Christensen Endelen      
        Carl Axel Egerstrøm   Sec.-Lieutn.  
        Christen Larsen Løgstør      
        Jens Christian Mortensen Kjølbye   Tjenestekarl i Aalborg  
        Jens Peders. Østerhassing   Huusmand i Østermelholt, Ulsted Sogn  
        Niels Nielsen Snæbum      
        Hans Christensen Horneterp      
        Jens Thøger Nielsen Wrensted      
        Søncke Sørensen Klixbüll   Forvalter ved Marslev Jernbanestation  
        Thomas Fred. Madsen      
        Jacob Vilh. Ferdinand Kock      
        Mathias Jacobsen Bjerløv      
        Peter Nicolai Jørgensen      
        Niels Nielsen Lillelundberg      
        Jens Willesen Daugaard      
        Lorentz Paulsen   Arbeidsmand i Gjenner, Østerlygum Sogn  
        Peter Lorentzen      
        Peter Jacob Blohm      
        Fr. Ludv. Aug. Eirmann   Overserg.  
        Jørgen Rasmussen      
        Heinr. Frantz Louis Amelung      
        Paul Mikkelsen Dalgaardhuus      
        Mads Sørensen Lærkenborg      
        Anders Jensen Skjørring      
        Niels Nielsen Vogntoft   Indsidder i Ulvborg ved Ringkjøbing  
        Morten Madsen Hjarup      
        Niels Larsen Røgildhede      
        Rasmus Jensen Hjelmager      
        Peter Svendsen Nygaard      
        Erik Olesen Hedehuus   Portner ved Mønten i Kjøbenhavn  
        Jens Andreasen Snedsted      
        Niels Christens. Sønderbek   Huusmand i Borbjerg Sogn, Ringkjøbing A.  
        Jacob Emanuel Walther   Guldsmed i Roeskilde  
        Ditlev Claus Joseph Amelung      
        Anders Andersen Raadvad   Huusmand i Hjarup, Ribe Amt  
        Hans Christian Hansen Longelse      
        Ferdianand Rudolph Busch   Sec.-Lieutn.  
        Joh. Heinrich Krämer      
        Frantz Anton Brede   Bogbindermester i Kjøbenhavn  
        Hans Christensen Fuldbye      
        Chr. Pedersen Brettehuus      
        Hans Nielsen Herringløse      
        Jørgen Rasmussen Kayerød      
        Jens Andersen Særløse      
        Jens Frederiksen Søborg   Boghandler og Klasselottericollecteur i Kjøbenhavn  
        August Michael Gjern   Pr.-Lieut.  
        Fred. Vilhelm Nielsen (Tipperup)   Skomager i Faxe  
        Niels Dreyer      
111 1849 9 9 Chr. Hansen Sandholmhuus      
        Vigard Chr. Henrik Schmidt      
        Alexander Brun   Jægermester  
        Anders Wilhelm Møller      
        Frederik Christoffer Christensen Longelsen      
        Anders Hansen Syrehuus      
        Mads Olsen Damhuus      
        Rasm. Hansen Høed-Gyde   Teglværksarbeider i Høed-Gyde ved Assens  
        Nicolai Pedersen Rynkebye      
        Christen Niels. Godfriedsen Helsned   Høker i Humble paa Langeland  
        Niels Hansen Skarøe      
        Joh. Clausen Sophiendahl      
        Clemmen Petersen Maltbek   Invalid, i Holleskov, Ribe Amt  
        Andr. Rasmussen Vindeby      
        Lars Nielsen Steenhuus      
        Carl Adolph Marius Bolt   Lieutn., Toldassistent i Kjøbenhavn  
        Vilhelm From      
        Christoph. Jensen Kirkeskjendsved      
        Hans Frederiksen Bjergene      
        Ole Nielsen Græse   Invalid, Huusmand i Græse  
        Andreas Michael Sørensen   Bødkermester i Kjøbenhavn  
        Peder Jørgensen Bruhn      
        Hans Petersen Sallerup      
        Arnold Zacharias Levy  (F.M.) Pr.-Lieutn., i Horsens (VIII.3.)
        Fritz Eduard Nissen   Sec.-Lieutn.  
        Niels Hansen      
        Peter Petersen Svanninge      
        Hs. Pedersen Frybjerg   Huusmand ved Odense  
        Anders Peter Petersen Tiislund      
        Henrik Ernst Edvard Hansen      
        Hans Lassen Christensen   Politibetjent i Elbo, Holmans og Brusk H.  
        Hendrik Nielsen Thaasing      
        Jacob Jeppesen Gamst      
        Niels Adnersen Mogensen Gammelsogn      
        Anders Christensen Stubkjær      
        Berthel Simonsen Engmarkhuus      
        Christ. Jensen Lystbæk      
        Niels Simon Uroe      
        Thomas Larsen Seilstrupmark   Huusfæster i Ballerup, Emb Sogn  
        Ove Olsen Horsens      
        Jens Jensen Auning      
        Ove Andersen Vreilemølle   Huusmand paa Skibsby Hede, Hjørring Amt  
        Chr. Peter Simonsen Heager      
        David Kjeldsen Fabjergdahl      
        Mads Nielsen Vogntoft      
        Peter Ferdinand Rørbye   Pr.-Lieut., Stationsforvalter i Støvring  
        Nils Chr. Andersen Ræhr      
        Hans Christ. Larsen Nyrup      
        Knud Nielsen Thinbæk      
        Jørgen Christ. Oxenbøl   Invalid, Huusmand i Slaugstrup, Thisted Amt  
        Jeppe Larsen Dvergsted      
        Søren Chr. Pedersen Hillerslev      
        Carl Adolph Madsen      
        Carl Frederik Dalhoff   Guldsmed i Kjøbenhavn  
        Jens Jensen Lund      
        Jac. Jensen Kjelstrup      
112 1849 9 9 Christen Jensen Rind      
        Herm. Nielsen Hjerk      
        Michel Mortensen Lundegaard      
        R. Nielsen Lyngby      
        Chr. Jensen Støvring      
        Jens Stephensen Nørholm   Skomager i Bælum, Aalborg Amt  
        And. Andr. Nielsen (Østerbording)   Aftægtsmand i Sinding  
        Hans Thomsen Frøkjær      
        Niels Hansen Hverringe   Oversgt.  
        Johannes Brosbøll   Prem.-Lieutn., Toldassistent i Løgstør  
        Fr. Ludv. Roggenbau   Arrestforvarer i Holbæk  
        Magius Mohr      
        Peter Christian Paulsen Morbek      
        Troels Christensen Brunsgaard   Inspectionsbetjent ved Kjøbenhavns Politi  
        Steffen Steffensen Skau      
        Hans Peter Larsen Vildmosen      
        Lars Beck Nielsen Nymark      
        Carl Ferdinand Theodor Brandt      
        Mich. Ferd. Grossmann Esrom      
        Lars Nielsen Hallebyøre      
        Hans Pedersen Glibstrup      
        Niels Rasmussen Homø      
        Rasmus Hansen Vantinge      
        Niels Chr. Christensen Lyngholm   Overpolitibetjent i Kjøbenhavn  
        Hans Terkelsen Kjærbøl      
        Rasmus Hendriksen Vestermark-Rønninge      
        Peter Mathias Gerlach      
        Albert Emil Blichfeldt v. Høyer   Premierlieutenant, Colonibestyrer ved Ritenbenk i Grønland  
        Lars Paulsen Herstedøster      
        Ns Niels. Katterup Enemark   Huusmand i Viskinde, Holbæk Amt  
        Bertel Nielsen Ølstykke      
        Christian Peter Johansen Søeholm   Arbeidsmand og Huusmand i Klippinge  
        Frederik Wilh. Riederschild   Politirytter i Cremper Marsk  
        Peter Petersen Hørlykke   Overconducteur ved de jydsk-fynske Jernbaner  
        Ole Jensen Kjørup      
        Lars Petersen Raarup      
        Hans Petersen Brandlykke      
        Jens Andersen Mou      
        Peter Jensen Storevorde      
        Christen Christensen Risby      
        Mads Pedersen Ørding   Huusmand i Tøndering Sogn, Viborg Amt  
        Thies Hans Jørgen Lembcke   Capitain i Fodfolkets Forstærkning, Toldassistent i Aalborg  
        Peter Lindewall      
        Frederik Vilhelm Schønfeldt   Lieutn., Toldoppebørselscontrolleur i Nysted  
        Emanuel Carstengreen      
        Niels Christensen Brændrup      
        Jens Jørgensen Hesselager      
        Niels Jensen (Steenløse)   Veimand ved Faaborg  
        Hans Pedersen Fredensborg      
        Niels Jensen Snærrild      
        And. Eriksen Hedehuus      
        Niels Petersen Vingum      
113 1849 9 9 Jens Truelsen Hjelm   Leiehuusmand i Hjelm paa Møen  
        Peter Rasmus Petersen      
        Peder Olesen Randershuus      
        Erik Pedersen Østrup      
        Søren Pedersen Breth      
        Rasm. Hansen Zeuthen      
        Lud. Vilhelm Bachmann   Sec.-Lieutn.  
        Carl Christian Ferdinand Arnoldi   Cigar- og Tobakshandler i Kjøbenh.  
        Peder Sørensen Grauballe      
        N. Hansen Sipperup      
        Peder Andersen Iilkjærhuus      
        Niels Jørgensen Allindemagle   Indsidder i Allindemagle ved Ringsted  
        Rasm. Larsen Bjeverskov      
        Morten Peter Jørgensen Serritzlevmark   Bager i N.-Vissing, Veng S.  
        Hans Christiansen Møgeltønder      
        Eyde Hansen Lunderskov      
        Knud Rasmussen Brenderup      
        Martinus Jensen Aunslev      
        Lars Pedersen Falsted      
        Jens Chr. Christensen Vesterbølle      
        Johan Vilhelm Otto   Guldsmedemester i Kjøbenhavn  
        Julianus Theodor Mantzius      
        Thomas Andreasen Debel   Huusfæster i Faberg, Ribe Amt  
    6 10 Henrik Petersen      
    28 10 Harald Rothe   Skibsfører  
        Chr. Carl Fred. Lund  (I.M & L.5.) Dampskibsfører  
        Henrik Fred. Michael Agerskov   Toldoppebørselscontrolleur i Rørvig  
        Niels Nielsen   Dampskibsfører  
        Hans Henrik Masorsky   Toldoppebørselscontrolleur i Lemvig  
        Peter Alberg   Reebslagermester  
        Frederik Christ. Rasmussen   Qvaarteermand ved Holmen  
        Andr. Laur. Kirkeby   Havnefoged i Kjøbenhavn  
        Joh. Georg Ditl. Freese  (R.St.Stan. 3)    
        Hans Peter Nielsen      
        Jacob Henrich Noack      
        Fred. Ferd. Jacobsen      
        Peter Christian Nielsen Sengeløv      
        Joh. Vilh. Lønholt   Havnefoged i Randers  
        Thom. Chr. Hansen      
        Andreas Svendsen      
        Johan Henrik Lynge  (S.V.3.) Søtøihuuslieutenant  
        Anton Peter Nielsen      
        Jacob Hansen Lønholt   Skipper ved Flaaden og Bradbænken  
        Ludvig Nielsen Lund      
        Ludvig Peter Christ. Olsen      
        Peter Larsen      
        Chr. Pt. Lund   Skibbygger-Formand  
        H. P. Adolph   Skibbygger-Formand  
        Lars Madsen   Skibbygger-Formd.  
        Julius Vilh. Lauenberg      
        Søren Harald Andersen   Viinhandler i Horsens  
        Joh. Christopher Pihl   Qvarteermester  
        Frederik Vilh. Uhl   Fisker i Middelfart  
        Lars Anders. Svartelhuus   Matros  
        Carl Hermann Eli Tiedemann   Kæmner og Mægler i Stubbekjøb.  
114 1849 28 10 Jacob Fred. Daniel Schow      
        Hans Hansen Nielsen Nørreby      
        Jens Lausten Jensen   Ledvogter i Sønderskov paa Als  
    27 11 Niels Ørtquist      
        Hans Christian Rosen  (F.M.) Skovrider for Palsgaard Skovriderdistrict  
    13 12 Knud Jensen Knudsen   Sognefoged i Taastrup  
        Hans Peter Poulsen   Møller og Strandfoged paa List  
  1850 14 1 Christen Nielsen Ebberup   Arbeidsmand i Gyrstinge ved Ringsted  
    21 1 P. Jensen   Sgnfgd i Bindeballe  
        Christen Heilesen   Sognefoged og Møller til Kjærgaards Mølle  
        Borker Skytte   Sgnf. af Systofte  
        Js. Hansen Kappel   Sgnf. Af Gamlev  
    31 1 Jens Nielsen Karlebo      
    21 2 Erik Jensen Toftbjerregaard      
    4 3 Hans Christ. Bladt   Boelsmand paa Als  
    26 5 Christian Herman Jørgensen  (R.St.Stan.3.), (S.V.3.), (Gr.Fr.5.) Kammerraad, Kammerfoureer (VI.1.)
    29 5 Joach. Heinr. Fried. Schmahl   Krigsassessor, const. Toldassistent i Grenaa (IX.4.)
        Carl Christian Ferdinandsen      
        Jens Sørensen Ørum   Arrestforvarer i Randers  
    9 6 Søren Peter Bech   Bygmester ved Calmar Skibsværft  
    7 7 Marr Jøns      
    14 8 Lauritz Ludvig Graumann   Krigsassessor  
    5 10 Hans Christiansen   Gaardmand i Hølkerup, Sognef. og Lægdsm.  
    6 10 Carl Emil Julius Hofeldt   Krigsassessor  
        Johan Ludvig Schibrach   Bud ved Overretten i Kjøbenhavn  
        Bertel Andersen Tolstrup      
        Peter Iversen Sødauer      
        Jonas Thor-Straten Clausen      
        Mads Sørensen Addit   Leiehuusmand i Stobberup, Veile Amt  
        Peter Mikkelsen Edslevmark   Huusmand paa Lauen Mark  
        Søren Sørensen Gudsøe      
        R. Peter Rasmussen Vesterhaab      
        Christian Ferdinand Christensen Risum   Lieutenant, Toldassistent i Hobro  
        Fritz Vilhelm Daniel Jahnsen   Krigsassessor, Ingenieur ved de sjællandske Jernbaner (IX.4.)
        Andr. Nielsen Rauerby      
        Peder Christ. Jensen Øster-Herup  (R.St.A.5.) Leiehuusmand i Tørring  
        Mads Hansen Skyum      
        Jens Jensen Christrup      
        Jens Christensen Elsted      
        Peter Nielsen Diget      
        Thomas Peter Sørensen Lading   Snedker i Bleld  
        Christ. Hansen Lilletopgaard      
        Jørgen Ambrosius Baron Rosenkrantz   til Færgegaard ved Thisted, Overklitfoged  
        Erh. August Blichfeldt Hammel      
115 1850 6 10 Ole Rasmussen Birklund      
        J. Andersen Nyhuus  (R.St.A.5)    
        Herluf Dahlhof Sørensen   Bud ved Kjøbenhavns Brandforsikring  
        Niels Peter Nielsen      
        Joh. Heinrich Frederik Krohn   Bud ved Overretten i Kjøbenhavn  
        Jens Christian Groth      
        Peter Christ. Nielsen Nørbye   Gaardmand i Lille-Hillerslev, Thisted Amt  
        F. Pallesen Knakkenborghuus      
        Robertus Nielsen Hinge      
        Jens Madsen Baadsgaard   Skolelærer og Kirkesanger i Sønder-Lem  
        Niels Petersen Odby      
        Julius Christensen Kaarup      
        Christ. Jacobsen Westergaard      
        Niels Christian Jacobsen Høistrup   Huusmand i Riisager, Torslev Sogn  
        Lars Christensen Nielsen Sundby   Huusmand i Nørre Uttrup, Aalborg A.  
        Christen Thomsen Tveden   Huusmand paa Torsvadhede, Dronninglund S  
        Christen Mathiesen Skive   Murer i Nørlang, Vadum S, Aalborg A  
        Jens Peter Hansen      
        Christian Larsen Koldborn      
        P. Jacobsen Kirkensgaard      
        August Valdemar Worm      
        Jacob Jensen (Jordløse)   Huusm. i Jordløse  
        Jacob Jensen Dalby      
        Andr. Jensen Lillerød      
        Peter Larsen Gamløse      
        Frederik Christian Petersen   Politibetjent i Kjøbenhavn  
        Ole Petersen Alkestrup      
        Bertel Molbech Bager      
        Frederik Lauritz Hansen      
        Johan Frederik Johansen   Opsynsmand ved Tvangsarbeidsanstalten i Hirshholm  
        Mikkel Andersen Vrigsted      
        Peter Jensen Quolbeck      
        Jørgen Christensen Skarumvad      
        Niels Christian Nielsen Nibe      
        Jens Christian Jensen Ørsø   Huusmand i Asaa, Dronninglund Sogn  
        Jørgen Olsen Saande      
        Peter Julius Hansen      
        Christian August Ernst Ipland      
        Erasmus Jacobus Sørensen   Fuldmægtig ved Odsherreds Amtstue  
        J. Chr. Melchiorsen Lundgaard      
        Jacob Christensen Overlund      
        Peter Christensen Thorup   Indsidder i Fruehuset, Aalborg Amt  
        Jørgen Hansen Skjærup      
        Pet. Petersen Karupgaard   Huusmand i Østermark, Karup Sogn  
        Søren Jensen Ellitshøi      
        Caspar Wodschow      
        Nicolai Henrik Bøskorn      
        Friederich Ferdinand Schmidt   Arrestforvarer i Pinneberg  
        Peter Poulsen Skjærk      
        J. Hansen Koelbergmark      
        Thomas Jensen Skyum Nim      
        Hans Peter Christensen Gladsaxe      
        Jens Jørgensen Emtekjær   Postbud i Kjøbenhavn  
        Christen Nielsen Iller      
116 1850 6 10 Jens Christ. Nielsen Lindholt   Huusmand i Aalum, Ringkjøbing A.  
        Frederik Petersen      
        Knud Oluf Vald. Ewertsen      
        Carl Gottlob Gottfried Kaufmann      
        Niels Hansen Pleilt      
        Niels Jensen   Arrestforvarer i Holsted  
        Hans Madsen Slagslunde      
        Niels Hansen Brøndbyøster      
        Peter Iversen Rye      
        Ernst Vilh. Petersen Hvidovre      
        Jens Lars Henningsen Alsynderup      
        Peter Jul. Alex. Carstensen      
        Niels Nielsen Gjerninge      
        Christian Kndusen      
        Jørgen Vilhelm Funch   Sec.-Lieutn.  
        Niels Sørensen Tipperup   Politibetjent i Horsen  
        Anton Christian Julius Jensen      
        Conrad Bohse      
        Jens Nielsen Gjelstrup      
        Hans Rasmussen Syvendekjøb      
        Peder Jørgensen (Jyderup)   Huusmand i Jyderup  
        Mads Jensen Svebølle      
        Jens Christensen Thulstrup      
        Frederik Ludvig Harritshøi      
        Hermann Adolph Blume   Murer pr. Hømlund Mark, Ribe Amt  
        Johan Gustav Reinald      
        Christen Vilhelm Alkestrup      
        Lars Hansen Særløse      
        Peder Pedersen Lilleheddinge      
        Girke Jeppesen Nederkirk      
        Andreas Christen Obel Lund Nykjøbing      
        Johannes Helms   Bestyrer af Borgerdydskolen paa Christianshavn  
        Vilh. Heinr. Aug. Schultz   Toldassistent i Aalborg  
        Hans Hansen Busmark  (R.ST.A.5.)    
        Christian Hansen Høietostrup      
        Johan Frederiksen Lillelyngby      
        Christ. Jørgensen Mortenstrup      
        Frederik Christ. Hansen Pedersborg   Indsidder i Kvellingshøi, Holbæk A.  
        Adolph P. Møller   Snedker i Stege   
        Jørgen Hallesen Conradinslyst-Skovhuus   Huusmand i Karsholte  
        Rasmus Peter Christian Petersen   Malermester i Næstved  
        Claus Peter Wethje   Skolebestyrer paa Christianshavn  
        Carl Edv. Wildenbruch  (R.St.A.5.)    
        Hans Carl Eriksen      
        Jens Lauritzen Sønderballe      
        Jørgen Hansen Skaadstrup      
        Johan Ludvig Carl Hoffmann      
        Niels Chr. Dyrlund   Sproglærer i Kjøbenhavn  
        Anders Mikkelsen Sødring      
        Jens Victor Borgaard      
        Thyge Rose      
        Ludvig Sick      
        Hans Andersen Kirke-Fjennersløv      
        Hans Jensen Barup      
        Henrich Pløen   Oversergent  
        Hans Larsen      
        Hartvig Hartvigsen Nysøhuus      
        Jens Hansen Olistrup      
        Lars Jensen Lisenlund      
        Julius Vilh. Pfeiffer   Høker i Præstø  
117 1850 6 10 Johan Christ. Raabymagle      
        P. Holger Oscar Reinecke      
        Jacob Peter Reimers      
        Edvard Kruse      
        Peter Christiansen      
        Niels Vilhelm Jørgensen      
        Søren Jensen Beck      
        Jacob Sibbernsen      
        Pet. Petersen Dastrup   Maskinbygger i Frelstofte, Odense Amt  
        Joh. Fr. Vilh. Drewes      
        Hans Nielsen Emtekjær      
        Hans Madsen Eiby   Arbeidsmand i Middelfart  
        Rasmus Knudsen Skrapenborg   Dagleier i Odense  
        Hans Olsen Odense Kjærhuus      
        Rasmus Eriksen Lundbye      
        Peter Andersen Skovshøirup      
        Jørgen Nielsen Baaring   Dagleier i Gjelsted  
        Jens Larsen Storelykkehuus      
        Georg Johan Flor   Huusmand i Hundstrup, Svendborg Amt  
        Jens Rasmussen Uhrne   Huusmand i Uhrne paa Lolland  
        Niels Vilh. Petersen Nærum      
        Ole Nielsen Moseby      
        Svend Nielsen Kragerup   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Lars Willumsen Skjenkelsøe      
        Aug. Fred. Ferd. Würtz      
        Rasmus Hansen Snoldeløv      
        Christen Jensen (Sverborg)   Jernbanedrager i Korsør  
        Ludvig August Theodor Petersen (Svennerup)   Indsidder i Kongsted  
        Peter Rasmussen Valdby      
        Hans Jensen Skamstrup   Huusmand ved Frydendal, Holbæk Amt  
        Knud Larsen Ullebjerghus   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Chr. Siegfr. Antoni. Petersen      
        Hans Iversen Uhre      
        Lars Petersen Veilbyskov      
        Peter Christian Terkelsen   Oversergent af Fodfolket  
        Knud Hinzesen (Kildegaard)   Tjenekarl paa Grøfte Mølle   
        Peter Hansen (Bjørnemosegaard)   Invalid, Tømmersvend i Faaborg  
        Henr. Petersen Ruelbjergmark      
        Christian Poulsen Langsted      
        Jens Henningsen Skovsboe   Skibstømmermand i Odensen  
        Anders Madsen Stegsted       
        Anders Larsen Aarslev      
        Knud Knudsen Brudager   Jernbanevogter ved Veile  
        Niels Hansen Nyrup      
        Christian Petersen Messinge   Dagleier i Kjerteminde  
        Carl Rasmussen  (R.St.A.5.)    
        Rasmus Hansen Meng   Politibetjent i Middelfart  
        Peter Bertel Lambertus Guul      
        Hans Hansen        
        Jens Peter Christensen   Huumand paa Kragelund Mark, Flensborg Amt  
        Carl Frederik Petersen      
        Jens Peter Madsen Hugby      
        Jørgen Jensen Hygummmark      
118 1850 6 10 Ole Fred. Lorenzen Skive      
        Peter Madsen Trandrumskovby   Fæstehuusmand i Skave, Borbjerg S.  
        Christian Petersen Aal   Huusfæster i Brakker, Veile Amt  
        Niels Jensen Korsgaard      
        Jacob Jensen Horndrup      
        Søren Marcus Petersen      
        Anders Hansen Seierup   Boelsmand ved Horsens  
        Jacob Hansen Vanderup      
        Rasmus Hansen Odense      
        Thomas Clausen      
        Hans Juul Lundgaard      
        Jacob Nielsen      
        Heinrich Vilhelm Friedrich Scharff   Stabssergent  
        Frantz Heinr. Math. Martin      
        Hans Nielsen Rørby      
        Jens Sørensen Greishede   Arrestforvarer i Bræstrup  
        Peter Sørensen Vorret      
        Laue Hansen Steppinge      
        Thomas Sørensen Nordbølling   Huusmand paa Bobøl Mark  
        Peter Larsen Koop   Skuespiller  
        Niels Møller Heils      
        Jørgen Jensen Vinderød      
        Lars Christ. Petesen Bullerup      
        Hans Sørensen   Huusmand i Meelby  
        Frederik Gottfried Bremer      
        Hans Nielsen Udby      
        H. Fogt Kainæs   Cigarmager i Nyborg  
        Henrik Sørensen      
        Henr. Petersen Svinsbjerg   Arrestforvarer i Mariebo  
        Lorenz August Berchholt      
        Hans Hansen Sterrede      
        Christ. Christensen Vrensted      
        Peter Christopher Aalebæk   Arbeidsmand i Raabylille paa Møen  
        Knud Petersen Haarløv      
        Christen Larsen Krudthuus   Huusfæster i Kværkeby, Sorø Amt  
        Anders Larsen Kagstrup      
        Julius Ferdinand Schøller   Væver i Nykjøbing paa Morsø  
        Christoph. Petersen Store Thorøe      
        Johan Vilh. Petersen Kjøbenhavn      
        Jens Johansen Mikkelsen Jerlev      
        Mads Rasmussen Pannerup   Væver i Tved S., Randers Amt  
        Johan Christian Verner      
        And. Peter Jacobsen Maarup      
        Peter Nielsen Skreierup      
        Lars Christian Larsen Kløv      
        Jens Jensen Gjedved      
        Niels Ludvigsen Brenderup      
        Frederik Jensen Kleis      
        Frederik Christian Hansen      
        Jørgen Jensen Atterup   Toldassisten. i Horsens  
        Frederik Vilh. Andersen   Sec.-Lieut.  
        Niels Rasmussen Lysholm      
        Carl Vilhelm Helmer      
        Hans Nielsen (Slaglillehuus)   Fyrbøder ved Faaborg Gasværk  
        Jens Hansen Ulstrup      
        Hans Christian Hansen (Kjullerup)   Fragtkudsk i Skjelskør  
        Niels Chr. Mads. Førsløv   Huusmand i Førslev, Sorø Amt  
119 1850 6 10 Peter Chr. Jensen Nyhuus      
        Jacob Johansen Siersløv      
        Peter Simonsen Dysted      
        Hans Peter Rasmussen (Bjelkerup)   Parcellist i Bjelkerup  
        Jørgen Chr. Nielsen Trelle      
        And. Rasmussen Næsbyholm      
        Jens Larsen Ravnebjerg      
        Anders Jensen Haugsted      
        Mads Hansen Sødringe      
        Frederik Vilhelm Jensen      
        Peter Steffensen Hornstrup      
        Antonius Fritz Hansen   Gartner paa Hovedgaarden Skovsbo p. Langeland  
        Jens Christensen Houen      
        Adolph Chr. Jørgensen Nakskov      
        H. Mort. Gjestenmark  (R.St.A.5.)    
        Christen Andersen Borrig      
        Rasmus Nielsen Egeskov      
        Daniel Jensen      
        Carl Frederik Glæsner      
        Niels Peter Thomsen Haastrup      
        And. Rasmussen Hjartbjerg      
        Rasmus Larsen Uelse      
        Hans Sørensen Tressebølle   Dagleier paa Turø  
        Rasmus Nielsen Vilstrupmark      
        Rasmus Simonsen Odder      
        Julius Christophersen Horsens      
        Anders Sørensen Skjød      
        Hans Andersen Hjarup      
        Jens Hansen Lillenestved      
        Johan Valdemar Bürger      
        Niels Jensen Hei      
        Anders Olsen   Smedesvend i Kbhvn  
        Henrik Jensen Gjedved      
        Johannes Caspersen Ahlbjerg      
        D. M. F. F. Jensen Sillesthoved      
        Rasmus Sørensen Kjeldberg      
        Jacob Jørgensen Svendstrup      
        Anders Christensen Kanstruphuus      
        Rasmus Hansen Egebjerg      
        Søren Henningsen Grarup      
        Knud Jensen Ravnholdt      
        Niels Larsen Sørensen Aasendrup      
        Knud Jensen Hjortmose   Væver i Gammelstrup  
        Christen Nielsen Gummerup      
        Hans Christensen Breininge   Arbeidsmand i Aarhus  
        Conr. Ludv. Theodor Jansen   Krigsassessor (IX 4.)
        Chr. Nielsen Lindvedhuus   Værtshuusholder i Odense  
        Jesp. Hutfeldt Møller   Marskandiser i Horsens  
        Thomas Larsen Emtekjær      
        Emil Ludv. Ebel. Fiskebækskov      
        Andreas Jørgen Andersen Grenaa Lyngby      
        Peter Christensen Halby      
        Chr. Hansen Jørgensen Ravnemose      
        Christen Petersen Haldum      
        Christen Madsen Jens. Brørupmark      
        Jens Peter Jensen Vildmosegaard   Arbejdsmand i Raaby, Randers Amt  
        Carl Emil Jørgensen   Skovfoged ved Hingsterhuus  
        Jørgen Hansen Rasmussen Frelsvig   Dagleier i Tranekjær paa Langeland  
        Carl Gerhard Larsen   Landmand ved Horsens  
120 1850 6 10 Hans Frederik Vilhelm Mørch   Politibetjent i fredericia  
        And. Hansen Rydskovhuus      
        Mads Hansen Kjedeby      
        Ludvig Valdemar Kirschner      
        Rasmus Hansen      
        Frederik Apollo Anthony   Destillateur og Parfumeur i Kjøbenhavn  
        Chr. Peter Thor Holst Stampemølle       
        Andreas Thomasen Brendsted      
        Christian Julius Hansen      
        Niels Christensen Yding      
        Peter Thomsen Liisberg   Indsidder paa Bjørup Mark, Silkeborg Birk  
        Lars Larsen      
        Lars Hansen Indslevmark      
        Julius Petersen Annisse      
        Christian Kjørboe      
        Anders Molsted Nielsen Herning      
        Søren Iversen Skovlund      
        Hans Jensen Nøtterup      
        Christen Hansen Maare      
        Anders Christ. Magleby  (R. St. A. 5.)    
        Søren Peter Jørgensen Nærum      
        Søren Peter Raarup      
        Christen Christensen      
        Peter Hansen (Borritshoved)   Bager i Rettestrup, Veilø S.  
        Andreas Fre. Larsen Øverød      
        Jens Olsen (Børstingerød)   Jernbanedrager i Slagelse  
        Hans Frederiksen Lillebrende      
        Anders Jensen Lundsorlund      
        Jens Rasmussen Thaastrup      
        Chr. Sigfried Wildt   Postconducteur  
        Frederik Chr. Schønau Lerche Jørgensen (R.St.A.5.) Krigssecretair, Toldassistent i Odense  
        Niels Pedersen Sundbyøster      
        Hans Jensen Byberg      
        Jacob Petersen Lerhuse      
        Niels Madsen Holdt      
        Andr. Jørgen Nygaard      
        Chr. Petersen Gjeraa   Huusmand i Gjeraa By, Dronninglund Sogn  
        Peter Hansen Gjerderød      
        Hans Petersen Aarsløv      
        Jens Erland Petersen      
        Ludv. Morten Carl Preislar Hjortespring      
        Christian Christensen      
        Adolph Peter Julius Linge      
        Søren Rasmussen Virring      
        Ole Chr. Hansen Eskelund      
        Niels Petersen Sørensen      
        Christen Huus Christensen Sneiberg   Arbeidsmand i Sneiberg ved Herning  
        Ole Olsen   Overbanemester ved de jydske Jernbane (i Holstebro)  
        Mikkel Thorsen Gjerrild      
        Emil Amandus Steenfeldt      
        Thyge Andersen (Nørlund)   Opsynsmand ved Velling og Snabegaard Skove  
        Peter Nielsen Hornbek      
        Søren Bentzen Lovholm      
        Peder Madsen Thulstrup   Arbeidsmand  
        Niels Hansen Refsvindinge      
        Niels Peter Jensen  (R.St.A.5.)    
        Poul Larsen Soelberg      
        Anders Hansen Sandby      
121 1850 6 10 Morten Larsen (Uttersløvmark)   Tjenestekarl i Biskopstaarup  
        Johan Christensen (Tiufkjær)   Indsidder i Blaakjær, Veile Amt  
        Joh. Fred. Rasmussen  (R.St.A.5.)    
        Harald Theodor Clausen   Oversgnt. i Artilleriet  
        Christian Christensen Kirkeby      
        Lauritz Chr. Christensen Heden      
        Martin Ulrich Engel  (R.St.A.5.)    
        Carl Christian Neumann      
        Christ. Jensen Hagersted      
        Bent Sørensen Rohde   Huusmand i Ulsø-Olstrup ved Rønnede  
        Christian Christensen      
        Jens Larsen Snarup      
        Th. Peter Chr. Bonnichsen   Togfører ved de sjællandske Jernbaner  
        Rasmus Nielsen (Horne)  (R.St.A.5.) Overbetjent ved Svendborg Natpoliti  
        Mads Jørgensen Snage      
        Ludv. Gustav Ferd. Fock  (R.St.A.5.)    
        Niels Andersen (Hjørlunde)   Jernbaneassistent ved Aalborg  
        Peter Sørensen Bilsbekhuus      
        Fred. Bärentzen   Sec.-Lieutn.  
        Christen Johansen Hillerslev      
        Andreas Frederiksen      
        Mikkel Clausen Fuglsbølle   Huusmand i Humble paa Langeland  
        Hans Peter Bleshøj   Foralter ved Taulov Jernbanestation  
        Daniel Theodor Ferd. Fürst      
        David Christian Kuphal   Bud og Qvarteermester ved Alm. Hospital  
        Søren Jacobsen Skjørringe      
        Hans Hansen Rudme      
        Knud Madsen Gjerup      
        Jens Pedersen Meislingmark      
    8 10 Hans Hendrik Welsch   Capitain, Materialforvalter ved Artilleriet   
        F. V. Dittmann   Stabssergent  
    22 10 Pet. Chr. Jens. Voldstrupbye      
        Ole Hansen Viersløv      
        Jørgen Petersen Ørting      
    25 11 Lars Andersen Paarup      
        Peter Jørgensen Horne      
        Lars Christensen Brandsby      
        Frederik Petersen Stoense   Dagleier i Snøde paa Langeland  
        Jens Jørgensen Grindløse   Leiehuusmand i Leerbekhuus, Odense Amt  
        Jørgen Berner Hansen      
        Christian Henrik Nicolai Herner   Muursvend i Kjøge  
        Jens Christian Brodersen   Sergent  
        Jeppe Mathiesen      
        Carl August Georg Holm      
        Hans Christian Hansen        
        Niels Eriksen (Harndrup)   Forvalter ved Tvangsarbeidsanstalten i Horsens  
        August Petersen      
        Hans Christian Ørritzløv      
        Jens Hendriksen Bro      
        Niels Skovgaard      
        Poul Madsen Eriksen      
        Niels Andersen Alminde      
        Johan Mortensen Skodborg      
        Niels Jørgensen Heden      
        Anders Petersen Karlby      
        Niels Nielsen        
122 1850 25 11 Johannes Andersen Raskmark   Muursvend i Kjøbenhavn  
        Hans Jørgensen Rakløv      
        Anders Jensen Gjedved      
        Knud Rasmussen Allesøe      
        Niels Chr. Christensen Sveistrup      
        Jørgen Andersen Helsinge      
        Thomas Eskildsen Nim      
        Peter Larsen Herringløse      
        Hans Petersen Horne      
        Frantz Sørensen Bodsøre      
        Anders Christensen Lem      
        Jens Christensen Østrup      
        Hans Andersen Udby      
        Erik Jensen Thybomølle   Indsidder i Hedensted, Veile Amt  
        Withen      
        Fred. Vilh. Alexander Haase      
        Jørgen Rasmussen Trustrup      
        Hans Gustav v. Grüner   til Høstemark og Egensekloster, Kammerjunker, Capitain af Artilleriet   
        Christen Nielsen Lading      
        Jens Nielsen Hvalsted      
        Jens Hansen Greishede      
        Søren Madsen Storring   Væver i Søballe, Veng Sogn  
        Peter Christensen Underup      
        Christen Petersen Ledet      
        Niels Chr. Jespersen Leerbekmark      
        Jørgen Petersen Unnerup      
        Niels Jensen (Ondsløse)   Arrestforvarer i Holsted  
        Poul Grønlund   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Hans Jensen Gislinge      
        Rasmus Jørgensen   Indsidder i Ude-Sundby, Frederiksborg Amt  
        Js Peter Bertelsen Bunkene   Arbeidsmand i Kjøbenhavn  
        Jens Jensen Horslund   Huusmand og Væver i Horslund ved Nakskov  
        Jacob Jensen Marie-Magdalene      
        Jens Nicolai Petersen      
        Lars Christensen Nielsen Sundby   Huusmand i Nørre-Uttrup  
        Ole Christens. Bunken   Tømmersvend i Fredericia  
        Niels Peter Svendsen      
        Jens Vald. Mortensen      
        Jens Andr. Larsen Bislund      
        Frederik Theodor Sonne      
        Js Marius Marcuss. Lille-Møllegaard      
        Hans Petersen Mølgaard      
        Just Justesen Ringelsig      
        Rasmus Carl Frandsen   Arrestforvarer og Politibetjent i Skive  
        Peter Rasmussen Gjessing   Arbeidsmand i Øster-Tørslev, Randers Amt  
        Peter Nielsen Følle      
    2 12 Hans Christian Petersen   Skolelærer og Kirkesanger i Kjøbeløv  
    22 12 Sophus Falkenskiold      
        Frederik Christian Møller      
        Samuel Higgins   Maskinmester  
        Johan Ludvig Blom   Maskinmester ved Søetaten  
        Jens Bedstrup Nielsen   Smedemester ved Holmen  
        Lars Henrik Schiødt   Skipper ved Fl.  
        Frederik Christian Holm      
123 1850 22 12 Peter August Friis      
        Chr. Vilh. Petersen      
        Peter Hansen Schou      
        Claus Ludv. Elias Kjøge   Skibstømmermand i Faaborg  
        Carl Andersen   Skibbygger ved Holmen  
        Joachim Bartholin Grumsen   Krydstoldassistent  
        Frederik Tellefsen Kruse   Fisker i Korsør  
        Peter Fred. Andresen   Havnefoged i Bogense  
        Peter Jørgensen Ellei      
        Carl Vilhelm Kolvig   Postexpediteur i Nordby  
        Jepsen   Sognefoged paa Før  
    23 12 Peter Petersen Schmidt      
    28 12 Jens Jacobsen Ullerup      
  1851 21 3 Peter Knud Ferdinand Wiene   Malermester i Kjøbenhavn  
        Niels Peter Helsted   Skomagermester i Kjøbenhavn  
    8 4 Peter Nielsen Petersen   Sognefoged i Hostrup  
        Hans Chr. Reuter   Sognefoged i Loit  
        Peter Hansen Petersen   Sognefoged i Emsted  
    1 5 Thordur Jonsson      
    19 5 Erich Vilhelm Kay   Skovrider  
        Fried. Joachim Hansen   Skovfoged  
    16 6 Niels Andersen Hansen   Gaardmand og Møller i Forballum  
    6 7 Ns Møller Rasmussen   Dykker  
    13 7 Hans Peter Eduard Halvorsen   Krigsraad (VII.4.)
        Johan Carl Fredinand Blasius      
        Frederik Julius Kruhöffer   Krigsraad (VII.4.)
        Frederik Christian Bløes  (S.Sv.M.) Krigsassessor (IX.4.)
        Niels Nielsen   Gaardmand i Kloutofte, Sognefoged og Lægdsm.  
        Pitter Pittersen Pouls   Havnefoged og Lægdsmand i Dragør  
        Rasmus Larsen   Sgnfgd paa Feiø  
        Niels Christophers. Gangerup   Lægdsmand, Sognefoged i Ørsted Sogn  
        Ns Hansen   Sgnfgd. i Nørresardrup  
        Iver Lassen   Sgnfgd. i Erritsø  
        Hans Ladegaard   Sgnfgd. i Vinding  
        Niels Rasmuss. Møller   Sognefoged, Gaardmand i Aaby  
        Peder Madsen   i Harboør, Lægdsm.  
        Peter Mortensen   Gaardmand og Sognefoged i Mou, Lægdsmand  
        Jens Villadsen   i Mogenstrup, Lægdsmand, Sognef. i Grinnerslev Sogn  
        Niels Thomsen   af Jerslev Sogn, Lægdsmand  
        Lars Christen Christensen   af Flade Sogn, Lægdsmand  
    25 7 Johan Hendrik Chrisitan Noll   const. Oppebørselscontroll. i Heils  
        Zacharias Frederiksen Redøhl   Politibetjent i Næstved  
        Hans Jensen      
        Lauritz Frandsen   fhv. Overvagtmester  
124 1851 25 7 Johan Henrik Eigtved      
        Alexand. Jacobsen Friis      
    9 8 Vilhelm Christensen   Jæger hos Hs. Majestæt Kongen  
    6 10 F. Carlsen   Skolel. Og Kirkesanger i Allesløv  
        J. Hammer   i Allinge  
        Daniel Goos Hansen      
        Erich Chr. Kuhn   Kuur-, Beslag- og Reisesmed ved den Kongl. Stald-Etat  
        Hans Christian Lumbye  (S.V.3.) Krigsraad, Musikdirecteur  
        Anders Poulsen      
        Chr. Diederich Roeloffs   Digefoged i Syderende paa Vesterland-Føhr  
        J. Røttensteen   Vognm. i Rønne  
    13 7 Peter Emanuel Schmidt  (S.V.3.) Krigsraad, Hofinstrumentmager  
        Fred. Nicol. Sørensen   Vognmester ved den Kongelige Stald-Etat  
        Carl Mathias Martin Wolff      
  1852 20 2 Peter Vitus Bering Pasbjerg   Toldassistent i Kjøbenhavn  
    12 5 Marx Nicolai Brix   Skolelærer i Bellin  
    19 6 And. Nielsen   Glarmester i Nibe  
        Jens Pedersen Palsgaard   Sgnfgd. Og Lægdsmand i Lillevorde Sogn  
        Christian Zinck   Smedem. i Seilflod  
    22 6 S. Thøgersen   Sognefoged i Agger  
    28 6 Niels Lund   Kammerassessor, Cantor ved Helliggeistes Kirke  
    4 7 Christen Niels. Arup Abildhauge  (F.M.) Lodsolderm. ved Aggerkanal  
    10 7 Peder Johansen   Skolelærer og Kirkesanger i Nakskov  
    15 9 Jacob Frederik Gleichmann   Værtshuusholder i Kjøbenhavn  
    6 10 Anchersen   Skræderm. i Kolding  
        Mort. Andersen   Krigsass. (IX.4.)
        Christian Gottlieb Hans. Caspersen      
        P. Dalgaard   Skolelærer i Ulvborg  
        Friedrich Julius Greve      
        Hans Hansen   fhv. Skolelærer  
        J. Hansen   Gaardm. i V.-Egense  
        J. Hensen   Bondefoged i Treya  
        N. Jensen