Dansk Data Arkiv

Efternavnet :Boy

Søgeord: Boy%


B
Boy, Katrine Henriksdtr.(1) Boye, (4) Boye, Adolf Engelbert(1) Boye, Andreas(1) Boye, Ane(4) Boye, Ane Katrine(1) Boye, Ane Kirstine(1) Boye, Ane Marie(1) Boye, Anna(1) Boye, Anna Katrine(1) Boye, Anna Katrine Mikkelsdtr(1) Boye, Anna Kristine Henriksdtr.(1) Boye, Anna Marie(1) Boye, Anna Marie Henriksdtr.(2) Boye, Anna Pedersdtr.(1) Boye, Anne Kirstine Henriksdtr.(1) Boye, Anne Kristine Henriksdtr(1) Boye, Anne Kristine Henriksdtr. (?)(1) Boye, Anne Marie Henriksdtr.(1) Boye, Barbara Sofie(1) Boye, Birgitte(1) Boye, Charlotte Marie(2) Boye, Christian(2) Boye, Didrik August(2) Boye, Edvardus Place(1) Boye, Elisabet Aug.(1) Boye, Femmike Marie Hansdtr(1) Boye, Fennike Marie(1) Boye, Georg(1) Boye, Gertrud Henriksdtr(2) Boye, Gotlieb Engelbrecht Michael Birchner(1) Boye, H.(1) Boye, Hans(13) Boye, Hans Albert(1) Boye, Hans Albert Eriksen(1) Boye, Hans Albrektsen(1) Boye, Hans Ernst(1) Boye, Hans Fransen(3) Boye, Hans Kynde(1) Boye, Hans Nielsen(1) Boye, Hans Nikolajsen(3) Boye, Hansine Charlotte(1) Boye, Henrik(3) Boye, Ib(1) Boye, Ingeborg(1) Boye, Jakobine Marie(1) Boye, Jens(1) Boye, Jens Georg(6) Boye, Joakim Hartvig(2) Boye, Johan(1) Boye, Johanne Frederikke(1) Boye, Johannes(1) Boye, Johannes Erland(1) Boye, Jutta Sofie(1) Boye, Jørgen Hansen(1) Boye, Katrine Nielsdtr.(1) Boye, Kirstine(1) Boye, Klaudius Julius(3) Boye, Klavs Stage(1) Boye, Konrad Place(1) Boye, Korfits(1) Boye, Korfix(1) Boye, Kristen(1) Boye, Kristen Peder(1) Boye, Kristiane Charlotte(2) Boye, Laurits Rasmus(1) Boye, Maren(1) Boye, Maren Frausing(2) Boye, Marie(2) Boye, Marie Karoline(1) Boye, Mette Marie(1) Boye, Michael Hasle(1) Boye, Mikkel(1) Boye, Niels(4) Boye, Niels Hanssen(1) Boye, Niels Rudolf(1) Boye, Nikolaj(11) Boye, Nikolaj Lauritsen(1) Boye, Nikolaj Laursen(1) Boye, Pauline(1) Boye, Peder(2) Boye, Peder Chr.(1) Boye, Peder Nielsen(1) Boye, Peter Christian(1) Boye, Pouline(2) Boye, R.(1) Boye, Rasmus Hansen(1) Boye, S. C.(1) Boye, Søren(3) Boye, Søren Mikkelsen(3) Boye, Søren Nielsen(1) Boye, Tor(1) Boye, Vilhelm(1) Boyel, Sara Sofie(1) Boyer, Anders(1) Boyer, S.(1) Boyes, Anne Marie(1) Boyes, Elsabe.(1) Boyesen, Alexander Fr.(1) Boyesen, Anders(1) Boyesen, Andreas(1) Boyesen, Boetius(1) Boyesen, Cicilie Katrine(1) Boyesen, Elisab. Marie Margr.(1) Boyesen, Frederik(3) Boyesen, Hans(6) Boyesen, Henrigetha Salvia(1) Boyesen, Ingeborg Katr(1) Boyesen, Johan(7) Boyesen, Johan Frederik(1) Boyesen, Johan Henrik(1) Boyesen, Johan Herman(1) Boyesen, Johan Peter(4) Boyesen, Johanne Dortea(1) Boyesen, Jonas(1) Boyesen, Kristen Pedersen(1) Boyesen, Kristine Botilde(1) Boyesen, Kristine Margrete(1) Boyesen, Laurids(1) Boyesen, Lorens(1) Boyesen, Marie Kristine(1) Boyesen, Marie Magdalene(2) Boyesen, Michael(4) Boyesen, Niels(1) Boyesen, Peter(2) Boyesen, Tobias(2) Boyesen, Tønnes(1) Boyessen, Christian(1) Boyles, Maren(1) Boyneburg, (1) Boyneburg, Lovise(1) Boyneburg v., Julius Henrik(1) Boyrud, Hans(1) Boyrud, Hans Andersen(1) Boysen, A.(1) Boysen, A. I.(1) Boysen, Adolfine Charlotte(1) Boysen, Andreas(4) Boysen, Andreas Johannes(2) Boysen, Christian(2) Boysen, Edvard Maximilian(1) Boysen, Elisab. Konstantia(1) Boysen, Fr(1) Boysen, Frederik(4) Boysen, Frederik Friis(1) Boysen, Gedske Ernestine(1) Boysen, Georgia(1) Boysen, Hans(1) Boysen, Ingvar(1) Boysen, Ingvardt(1) Boysen, Ingvart(1) Boysen, Ingver(1) Boysen, Ingvert(2) Boysen, Jakob(1) Boysen, Jakob And(1) Boysen, Jakob Peter(4) Boysen, Jens(1) Boysen, Johan Frederik(1) Boysen, Johan Herman(3) Boysen, Johan Jørgen(2) Boysen, Johannes(4) Boysen, Johannes Adam(1) Boysen, Jonas(1) Boysen, Katrine Marie(6) Boysen, Kristen(2) Boysen, Kristiane Magdal.(1) Boysen, Kristine(1) Boysen, Lars Harlev(1) Boysen, Lene Katrine(1) Boysen, Malene Sofie(1) Boysen, Marie(4) Boysen, Marie Kristine Jakobine(1) Boysen, Marie Magdalene(1) Boysen, Marie Magdalene Frederiksdtr.(1) Boysen, Michael(1) Boysen, Niels(1) Boysen, Nikolaj(2) Boysen, Nikolaj Sørensen(2) Boysen, Petrine(1) Boysen, Sofie Amalie(1) Boysen, Tobias(2) Boystrup, (1) Boystrup, Jens Chr.(1) Boystrup, Jensine Marie(1) Boysøn, Jakob Peter(1)